มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  
(High  Efficiency  Motor )