ABOUT ACHSO

รู้จักกับเรา

Our story

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อัคโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้นและบริหารงานด้วยคนไทยทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านการออกแบบอิเล็คทรอนิคส์ และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการประดิษฐ์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นรายแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและซอฟแวร์ระบบควบคุม

Our Vision

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Our Mission
สร้างผลงานที่ดีให้ความพึงพอใจและความเป็นธรรมสูงสุดแก่ลูกค้า, คู่ค้า และบุคลากรของบริษัท ด้วยการพัฒนาองค์กร บุคลากร การให้บริการ และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Sustainability
เราจะใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรผลงาน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างและออกแบบ

ปี 2550

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาขาการออกแบบอิเล็คทรอนิคส์

ปี 2552

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ปี 2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการจัดการพลังงานในเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แนวคิด Energy Management จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

Our Team

ทีมงาน

Name 2

Name 2

Engineer

Name 3

Name 3

Engineer

Home » ประวัติความเป็นมา
Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร